Ett urval föreläsningar och utbildningar

Mind Envoy erbjuder ett antal föreläsningar och utbildningar inom de kompetensområden som bolaget representerar: konflikthantering, arbetsmiljöfrågor, verksamhetsutveckling samt arbetsrätt och förhandling. En del av dem finns representerade nedan, öppna för alla eller för stora grupper.

Andra kan tillpassas efter din organisations särskilda behov, alltifrån regelrätt kompetensutveckling för chefer och förtroendevalda, utveckling av ledningsgrupper och team, till inspirationsföreläsningar och workshops. Upplägget är flexibelt – utifrån tid som finns till förfogande, digitalt eller på plats, integrerat med organisationsinternt material eller andra resurser som bedöms värdefulla. Allt i syfte att göra information och kunskap begriplig, lättillgänglig, engagerande och minnesvärd.

Vill man utöver detta skapa en förstärkt visuell dimension, kanske för att lyfta med sig innehållet till andra sammanhang, så vill jag gärna nämna mitt samarbete med en spännande graphic recorder, Caroline Sellstone.

https://www.sellstonecreative.se
https://youtu.be/voqfz7n69n0

galleri/1592899039_img-1338-lr
galleri/1592899039_jessica-lr

Bättre arbetsmiljö, BAM, på plats eller online

Har ni tillräckliga arbetsmiljökunskaper för att kunna förbättra säkerhet och trivsel på arbetsplatsen och kännedom om vilka lagar och regler som gäller? Den här utbildningen ger grundläggande kunskaper i arbetsmiljö, och du får veta hur ni genomför arbetsmiljöförbättringar i er organisation. Att jobba med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att hitta risker och förebygga dem, och det fungerar bäst när det görs av chefer, skyddsombud och övriga anställda tillsammans. Det finns ett tydligt samband mellan bra arbetsmiljö och goda resultat för verksamheten.

Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud och andra som behöver lära sig arbetsmiljö från grunden. Vi varvar föreläsningar med övningar, grupparbeten, diskussioner och reflektioner kring egna erfarenheter. Du får med dig konkreta verktyg – och kan naturligtvis också ställa egna frågor. Efter utbildningen ska du känna dig trygg med att du har grundläggande kunskaper i hur man upptäcker och hanterar risker, hur man arbetar förebyggande, hur du söker reda på rätt information och vad samverkan innebär. 

Utbildningen är på tre dagar, ges av Prevent och kräver inga förkunskaper. Mind Envoy AB medverkar som utbildare vid följande tillfällen under 2021:

  • 22, 24 och 26/11 (online)

Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken, SAM, online

Om dina arbetsuppgifter innebär arbete med eller ansvar för arbetsmiljöfrågor är den här utbildningen viktig för dig. Lär dig tolka kraven från Arbetsmiljöverket och hur du kan hantera dem i din verksamhet. Utbildningen tar även upp hur det systematiska arbetsmiljöarbetet kan vara till stöd under rådande coronakris.

Kanske är du chef? Kanske är du skyddsombud eller arbetsmiljöansvarig? Kanske arbetar du med HR? Oavsett roll behöver du kunna tolka kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete – och praktiskt kunna hantera dem i din dagliga verksamhet. Känner du att du kan se samband mellan god arbetsmiljö och verksamhetens utveckling? Eller upplever du att du behöver veta mer om vad ni behöver göra för att undersöka, riskbedöma, åtgärda, kontrollera och dokumentera på ett sätt som gynnar verksamheten?

Utbildningen vänder sig till dig som vill göra lönande arbetsmiljöarbete till vardag. Vi varvar föreläsningar med övningar, diskussioner och reflektioner kring egna erfarenheter. Efter avslutad kurs ska du känna att du förstår och kan omsätta AFS 2001:1 i praktiken.

Utbildningen är på två dagar och ges av Prevent. Mind Envoy AB medverkar som utbildare.

Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken

Den här utbildningen hjälper dig att sätta dig in i reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö, och visar hur du kan jobba praktiskt med frågorna på ett sådant sätt att arbetsmiljöarbetet blir en framgångsfaktor. 

Behöver du mer kunskap om hur du kan jobba med områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Det är ämnen som spelar stor roll för varje människa som ingår i en organisation. Men tvärtemot vad många tror är det sådant som oftast varken kan eller bör försöka lösas på individnivå, utan som snarare kräver en översyn av själva arbetsplatsen och hur arbetet är organiserat. Här har chefer, skyddsombud och andra som jobbar med arbetsmiljön en viktig roll. Vet du vad ni behöver göra i din organisation för att leva upp till föreskrifternas krav?

Utbildningen vänder sig till dig som vill ha bättre kunskap om vad Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö innebär i praktiken. Genom övningar och diskussioner lär du dig mer om lagar, regler och ansvar. Du får med dig användbara metoder och konkreta verktyg – och kan naturligtvis också ställa egna frågor. När du kommer tillbaka till arbetsplatsen ska du känna dig redo att arbeta vidare med de här viktiga frågorna där varje förbättring kan ge stort resultat.

Utbildningen är en endagsutbildning och ges online av Prevent. Mind Envoy AB medverkar som utbildare.

Arbetsmiljö för chefer

Är du chef? Arbetsledare med personalansvar? Den här utbildningen ger dig kunskaperna du behöver för att arbeta praktiskt med arbetsmiljön. Hur kan du leva upp till ditt ansvar i arbetsmiljöarbetet och ansvaret under rådande coronakris?

Arbetsmiljön är ett viktigt verktyg för att skapa trivsel och goda resultat. Som chef behöver du kunna tillämpa lagar och regler för att skapa förutsättningar för en bra och säker arbetsmiljö. Har du full koll på arbetsmiljölagen? Eller behöver du mer kunskap om till exempel skillnaderna mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar? Den här utbildningen ger förutsättningar att omsätta både krav och möjligheter i praktiken. Som chef har du en betydelsefull roll i arbetsmiljöarbetet, och en satsning på arbetsmiljön är ofta ett effektivt sätt att nå uppsatta mål.

Utbildningen vänder sig till dig som vill bli tryggare i din roll som ledare, genom att öka kunskapen om ditt ansvar och göra dig bättre på att förebygga arbetsmiljöproblem. Vi varvar föreläsningar med övningar och diskussioner. Du får med dig användbara metoder och konkreta verktyg – och kan naturligtvis också ställa egna frågor. Efter utbildningen ska du känna dig redo att på ett framgångsrikt sätt kunna leda och planera arbetsmiljöarbetet i din egen verksamhet.

Utbildningen är på två dagar och ges online av Prevent. Mind Envoy AB medverkar som utbildare den 10-11/11.

Hantera stressen

En utbildningsdag i samarbete, med inriktning på arbetsmiljö, hälsa och produktivitet.

Genom att minska den stressrelaterade ohälsan kan ett medelstort företag spara miljonbelopp. Under dagen belyser vi stress på en arbetsplats utifrån tre vinklar: den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, den kliniska stressreaktionen samt individens produktivitet och potential. Detta i syfte att öka företagets liksom individens kunskap om stress och hur ett preventivt arbete kan utföras av båda parter.

Hantera förändring och kris

En utbildningsdag med inriktning på att driva framgångsrikt förändringsarbete och skapa en robust samarbetskultur.

Det är när saker och ting ställs på sin spets som vi tvingas till bevis. Förändringar rubbar vår stabilitet, skapar oro och stress inombords och påverkar vår förmåga att ta väl övervägda beslut. Genom att använda organisatoriska och mentala verktyg i vardagen bygger vi på sikt den motståndskraft som behövs i kristider, och får lättare att hantera den akuta fasen.

Hantera konflikter, hot och kränkningar

En fullmatad utbildningsdag med inriktning på att skapa ett fullvärdigt samarbetsklimat.

Välkommen till ett seminarium där vi behandlar konflikter som en naturlig och nödvändig del av en organisations utveckling. I sig är de neutrala: en sammanstötning mellan synsätt, idéer och lösningar som ger potential till förståelse och framgång. Möjligheten till framgång avgörs av de förhållningssätt och metoder du använder för att hantera konflikterna. Vi vill ge dig insikt om vad som får människa och organisation att samspela väl och redskap för att bygga en robust samarbetskultur.

Vi visar på framgångsrika metoder att bryta destruktiva mönster av oenighet, samarbetssvårigheter, konflikt och kränkningar. Föreläsning varvas med reflektion och diskussion, praktiska övningar och tips om användbara verktyg.

Hantera arbetsrätten framgångsrikt

Vi erbjuder fyra olika utbildningar som är tänkta att rusta dig för ett antal situationer man möter i rollen som personalansvarig. Situationer som erbjuder arbetsrättsliga utmaningar men som också berör området där du har ett arbetsmiljöansvar.

  1. Organisationsförändring, förhandling och uppsägning p g a arbetsbrist
  2. Misskötsamhet och uppsägningar av personliga skäl
  3. Arbetstid och ledighet
  4. Mångfaldsfrågor – diskriminering och kränkande särbehandling

Hantera insikt och uppmärksamhet

Två utbildningsdagar med inriktning på att analysera, utvärdera och utveckla det egna tänkandet.

Jämställer du bl a utveckling med att vidga din självuppfattning och din världssyn, även bortom gränsen för det lent behagliga? Gnager tid efter annan tanken att din visshet och övertygelse i olika sammanhang sannolikt bygger på en fundamental missuppfattning? Guidade genom en lång idé- och gestaltningstradition inom filosofi, psykologi och konst ”gör vi en Descartes”. René Descartes var den franske 1600-talsfilosof som genom sitt systematiska tvivel drog oss till avgrunden av vad vi kunde veta något om – egentligen enbart att jag, som tänker att jag finns, också verkligen finns. Allt annat tvingas vi ifrågasätta.

Ambitionen med vår tankeutforskande resa är att utveckla vårt kritiska tänkande, att slipa vår förståelse till ett användbart verktyg, där vi mindre lätt landar i klassiska fallgropar av konvention, självsmicker, bias och klent underbyggda slutsatser. En slags jagutvecklingstripp mellan mentala blindskär, där vi ökar vår perspektivmedvetenhet och komplexitetsmotivation.

You were born. And so you're free. So happy birthday.