Arbetsrättslig rådgivning och förhandlingsstöd

Arbetsrätten är komplex och snårig och en förhandling handlar mer om förtrogenhet med terrängen och en blick för blindskär och fallgropar än att följa en snitslad stig man gjort upp på en karta i förväg. Mind Envoy representerar ett kvartssekels erfarenhet av arbetsrättslig rådgivning och förhandling samt möten med alla de slag av motparter. Här finns ingående kännedom om strukturerna på den svenska arbetsmarknaden och en specialkompetens rörande perspektiv på samverkan mellan regler för förhandling (MBL), anställningsskydd (LAS) och arbetsmiljö (AML, SAM).

Mind Envoy kan bidra till arbetsrättslig kunskap och insatsarbete genom:

  • Upprättande av anställningsavtal och andra dokument inför, under eller vid avslutande av ett anställningsförhållande
     
  • Chefsrådgivning på området
     
  • Rådgivning inom hela det arbetsrättsliga området
     
  • Förhandling enligt MBL och andra partskontakter, inklusive protokollshantering