Arbetsmiljö och verksamhet i symbios

Oomtvistliga värden skapas för individ och organisation med en god arbetsmiljö. Att inte utsättas för risken att komma till skada eller bli sjuk av sitt arbete är grundläggande. Men det handlar om så mycket mer – möjligheten till utveckling, bekräftelse, att ha ett inflytande över arbetets utformning, kollegialitet, psykologisk trygghet, glädje, engagemang. Från en god arbetssituation i alla aspekter till en framgångsrik verksamhet krävs ett målmedvetet arbete med att fånga upp individers genuina drivkrafter och formera organisationens kultur, i linje med de strategiska mål verksamheten ställt upp. I detta ingår att utveckla ett beständigt förhållningssätt till vardagens oförutsedda händelser och utmaningar.

Tänk på att du nu kan söka medel hos Afa Försäkring för att genomföra arbetsmiljöutbildning i din organisation. Mind Envoy AB är godkänd utbildningsanordnare. Bäst är utväxlingen om chefer och skyddsombud går en utbildning tillsammans, då kan stöd utgå med 70% av utbildningsavgiften. En förutsättning är att det finns kollektivavtal och TFA tecknat på arbetsplatsen, läs mer här.

Mind Envoy kan bidra i arbetet med en god arbetsmiljö och ett engagerande ledarskap för framtidssmarta organisationer genom:

 • Råd och handfast stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vilket handlar om allt från enskildheter i form av riskbedömningar och handlingsplaner, upprätta policies, rutiner och instruktioner, uppgiftsfördelning och årlig uppföljning, till en fullständig genomlysning av arbetsmiljön med konkreta åtgärds- och förbättringsförslag
   
 • Att tolka, åtgärda och besvara inspektionsmeddelanden i samband med besök från Arbetsmiljöverket
   
 • Utredning och förslag till åtgärder kring kränkande särbehandling, diskriminering och sexuella trakasserier.
 • OSA-arbete vad gäller stress och ohälsosam arbetsbelastning
   
 • Person- och teamutveckling, utifrån bl a perspektiv av personliga preferenser, beslutsstilar, emotionella beteenden, komplexitetsmotivation, karriärdrivkrafter och kultursyn. Certifierad i instrument som JTI (TypeView) och Decision Dynamics StyleView och CareerView
   
 • Personalekonomiska kalkyler